Zie ook de te downloaden PDF bestanden algemene verhuurvoorwaarden en aanvullende aanhangerhuur voorwaarden.

Algemene verhuurvoorwaarden imaatverhuur

1.1
In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan gebruikt en hebben deze, indien en voorzover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:
a. Algemene verhuurvoorwaarden: algemene verhuurvoorwaarden van verhuurder.
b. Verhuurder: imaatverhuur, imaat en hippo timmerwerken.
c. Huurder: elke natuurlijke en rechtspersoon, welke tot verhuurder in een contractuele relatie staat, vanwege een met verhuurder gesloten overeenkomst.
d. overeenkomst(en): de tussen verhuurder en huurder aangegane huurovereenkomst(en), waarop de algemene verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
e. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van verhuurder (en/of huurder).
f. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde prijsopgave door verhuurder aan een mogelijke huurder.
g. Aanbod: de door een huurder aan verhuurder gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering.
h. Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het aanbod door verhuurder aan de huurder.
i. Huurovereenkomst: de ter bedrijf van verhuurder afgesloten/ opgemaakte, op schrift gestelde overeenkomst in geval van een directe (balie -) verhuur.
j. orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de overeenkomst door huurder aan verhuurder verschuldigd is.
k. Gegevens: van de offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke.
l. Gebrek(en): explicietaan verhuurder toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.
m. Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.
1.2 Als verzenddatum van de geschriften, bedoeld in de artikelen 4.2, 4.3, 6.4 en 14.2 t/m 14.4 geldt de datum op het poststempel of de fax of maildatum. Indien geen dergelijke datum is vermeld of aangetoond kan worden en er bestaat een geschil over de tijdigheid van de verzending, gelden de geschriften als niet tijdig verzonden.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1
De algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van verhuurder en op alle door verhuurder aangegane huur overeenkomsten, hoe ook genaamd. Zeker zijn de algemene verhuurvoorwaarden van toepassing op door verhuurder aangegane overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken aan een huurder.
2.2 Indien de huurder in zijn aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke
andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.
2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepaling uit de algemene verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door verhuurder wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de huurder daar aan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.
2.4 De huurder met wie eenmaal met toepassing van deze algemene verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de algemene verhuurvoorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en verhuurder.

Artikel 3: Offertes
3.1
Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden verhuurder op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
3.2 Een offerte is geldig gedurende vier weken na dagtekening daarvan, waarna deze
vervalt.
3.3 Door verhuurder verstrekte gegevens blijven eigendom van verhuurder, mogen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan verhuurder worden geretourneerd.
3.4 De door verhuurder verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Artikel 4: Tot standkoming van de overeenkomst
4.1
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover verhuurder een orderbevestiging heeft gedaan dan wel een huurovereenkomst met de huurder heeft afgesloten. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment
waarop de orderbevestiging door verhuurder is verzonden, dan wel het huurovereenkomst door de huurder is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.
4.2 De orderbevestiging en/of huurovereenkomst, wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De huurder wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 8 dagen
na dagtekening van de orderbevestiging schriftelijk aan verhuurder laat weten dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door ondertekening/bevestiging van het huurovereenkomst stemt de huurder met de inhoud hiervan in.
4.3 Een op schrift gesteld aanbod kan uitsluitend in schrift worden herroepen of gewijzigd en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging verhuurder heeft bereikt, alvorens de orderbevestiging is verstuurd, dan wel verhuurder is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de overeenkomst. In ieder geval is een op schrift gesteld aanbod onherroepelijk geworden, indien niet binnen 8 dagen na dagtekening daarvan een herroeping is verzonden. Een mondeling aanbod is onherroepelijk.
4.4 verhuurder heeft het recht een aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.
4.5 In afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde, kan een overeenkomst ook tot stand komen doordat verhuurder, na ontvangst van een aanbod, aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan.

Artikel 5: Inhoud van de overeenkomst
5.1
De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de orderbevestiging/ het huurovereenkomst en hetgeen in de algemene verhuurvoorwaarden is bepaald. Indien er, met betrekking tot dezelfde overeenkomst, zowel een orderbevestiging is verstuurd als een, door verhuurder ondertekend of van verhuurder uitgaand en door huurder ondertekend/niet bestreden, huurovereenkomst is opgemaakt, dan is, ingeval van tegenstrijdigheid, de inhoud van het huurovereenkomst bepalend. Een en ander tenzij in schrift anders is overeengekomen.
5.2 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van verhuurder, of namens verhuurder gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden verhuurder slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door deze hiertoe gemachtigde personen, schriftelijk zijn bevestigd.
5.3 Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte gegevens, aanvaardt verhuurder geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.
5.4 Geringe afwijkingen van de overeenkomst door verhuurder zijn toelaatbaar, indien en voorzover de huurder vóór totstandkoming van de overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essenti le vereisten en voorzover de door verhuurder te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
5.5 Slechts indien de huurder aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de overeenkomst en/of de door verhuurder verstrekte gegevens, dat de huurder in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de huurder het recht om
de overeenkomst te ontbinden. verhuurder is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
5.6 verhuurder is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, (gelijksoortige) zaken (evt. inclusief personeel) bij een derde in te huren (derdeverhuurder).

Artikel 6: Huurperiode
6.1
De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en meer specifiek:
A. indien is bedongen dat huurder het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door verhuurder aan de huurder wordt overhandigd;
B. indien is bedongen dat verhuurder de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop verhuurder het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk:
A. indien is bedongen dat huurder het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de huurder aan verhuurder is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs;
B. indien is bedongen dat verhuurder het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift gestelde afmelding van het gehuurde door de huurder, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd, met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 6.4;
C. bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door verhuurder aan de huurder wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 18.00 uur.
6.3 Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde overeenkomst, kan er ook per (aantal) artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan -en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de huurder. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt be indigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.
6.4 De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.
6.5 De op schrift gestelde afmelding dient per fax, aan de vestiging/ afdeling van verhuurder waarmee de huurovereenkomst is gesloten, verzonden te worden en dient de volgende gegevens te bevatten: gegevens huurder, huurovereenkomst/order nummer, omschrijving op te halen zaken (met artikelnummer(s) bij gedeeltelijkeafmelding), gewenste einddatum, ophaallocatie, naam en telefoonnummer contactpersoon ter ophaallocatie, indien van toepassing: vindplaats sleutel, meldpunt voor chauffeur van verhuurder.
6.6 De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding, zowel in schrift als telefonisch door de huurder worden verlengd.

Artikel 7: Aflevering en risico
7.1
Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door verhuurder in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze verhuurder niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.
7.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn is de huurder echter gerechtigd om verhuurder per aangetekende post een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan twee werkdagen is, gerekend vanaf datum ontvangst van het aangetekende stuk door verhuurder.
7.3 Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 7.1 overeengekomen of volgens artikel 7.2 gestelde) fatale termijn is de huurder gerechtigd om de overeenkomstte ontbinden. verhuurder is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
7.4 verhuurder is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de huurder overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is verhuurder bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.
7.5 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de huurder:
a. bij levering af bedrijf van verhuurder: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;
b. bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.
7.6 Het bezorgen van de verhuurde zaken wordt gepland tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Exacte tijdstippen kunnen daarbij niet worden ingepland; de levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen. verhuurder bezorgt uitsluitend op de begane grond.
7.7 De huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdatum aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft verhuurder het recht om
het gehuurde mee terug te nemen. De huurder zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. verhuurder kan, na overleg met de huurder, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het
overeengekomen aantal en /of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de huurder uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.

Artikel 8: Retourneren en risico
8.1
Na de in de op schrift gestelde afmelding vermelde einddatum, blijft de huurder nog twee werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing als omschreven in artikel 11. Deze verantwoordelijkheid
eindigt om 18:00 uur op de voornoemde tweede werkdag.
8.2 Op het bovenstaande is het gestelde in artikel 19. onverkort van toepassing.
8.3 huurder dient er zorg voor te dragen dat de zaken, na de op schrift gestelde afmelding, dagelijks tussen 8:00 en 18:00 uur, door verhuurder ter opgegeven locatie kunnen worden opgehaald.
8.4 De huurder dient ervoor te zorgen dat er gedurende de hierboven vermelde termijn iemand aanwezig is voor teruggave van de zaken. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan verhuurder de zaken toch terugnemen. Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de huurder is achtergelaten, rust op huurder uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.
8.5 De zaken dienen gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld, op de begane grond gereed te staan. De emballage die bij de gehuurde zaken hoort blijft bij de huurder t.b.v. de kwaliteit. Zijn de zaken niet in gereedheid gebracht voor transport, dan
verbeurt de huurder een forfaitaire boete van € 20,-.
8.6 Gehuurde zaken worden na retour neming ter bedrijf van verhuurder of ter bedrijf van de derde verhuurder gecontroleerd. Het meenemen van de zaken door de expeditie van verhuurder of de expeditie van de derde verhuurder is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de huurder bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de overeenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retour neming).
Als vervuiling/verontreiniging of onjuiste verpakking is vastgesteld, zonder dat de huurder daarbij aanwezig was, is de controle door verhuurder of de derde verhuurder bindend, en zullen de kosten hiervan aan de huurder worden doorbelast.
8.7 Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak
voor de huurder ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/ tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten als bedoeld in artikel 11.5 (of eventueel
het eigen risico) aan de huurder doorbelast. Indien de huurder geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/tegensprekelijke, is de schadevaststelling door verhuurder of de derde verhuurder bindend.

Artikel 9: Prijzen
9.1
De dagprijzen, zoals omschreven op www.imaatverhuur.nl, zijn gebaseerd op huur/gebruik van max. 24 uur en de weekprijzen op huur/gebruik van max. 168 uur zijn inclusief B.T.W. maar exclusief onderhoud, brandstof, olie, transport, milieuheffing, reiniging, toeslag voor schade-afkoop- en brand-/diefstalregelingen.
9.2 De weekendprijs is gebaseerd op huur/gebruik van maximaal vrijdag 12 uur tot aansluitende maandag 12 uur..
9.3 Prijzen, zoals omschreven op de website van verhuurder. Deze prijzen binden verhuurder slechts indien er geen sprake kan zijn van een foutieve vermelding. Een foutieve vermelding zou als zodanig herkend kunnen worden door huurder bij o.a. een onrealistisch prijsverschil ten opzichte van andere verhuurbedrijven.
9.4 Vheeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien onderliggende kosten waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Zulke kosten kunnen zijn o.a. belastingen, brandstofkosten, personeelskosten etc.

Artikel 10: Verplichtingen van de huurder
10.1
De huurder/diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de huurder het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te handelen. De huurder kan zich hierbij niet beroepen op het niet aanwezig zijn van een handleiding en/of gebruiksinstructie omdat huurder bij het ontbreken daarvan de verhuurder hierop dient aan te spreken. Tevens staat de huurder ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma"s, certificaten, rijbewijzen, etc. Vorenstaande geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de schadeafkoopregeling als omschreven in artikel 19.
10.2 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de huurder na het verstrijken van deze termijn een teruggave plicht.
10.3 Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan verhuurder wordt geretourneerd/ afgemeld, dan wel het gestelde in artikel 11.4 zich voordoet wordt, na constatering hiervan door verhuurder, aan de huurder op de wijze als omschreven in artikel 6.2 onder C de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt, of op het tijdstip als omschreven in artikel 6.2 onder C, dan wel artikel 11.3. Indien de huurder het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/ geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is
de huurder in dit geval tevens de Dagwaarde van de niet-geretourneerde zaak/ zaken aan verhuurder verschuldigd.
10.4 De huurder retourneert het gehuurde bij dezelfde locatie van verhuurder als deze waar de overeenkomst werd opgemaakt.
10.5 De huurder dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan verhuurder te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De huurder dient de zaken gereinigd en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, gesorteerd en verpakt in juiste kratten etc. te retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende sorteren of reinigen wordt in rekening gebracht.
10.6 De huurder verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen (waaronder precariobelasting) en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden, te zullen betalen.
10.7 Indien van toepassing dient de huurder er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.
10.8 De huurder verplicht zich ertoe verhuurder ten allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en verhuurder hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder, op straffe van verval van verzekeringsdekking
en/of dekking op grond van de afkoopregelingen als omschreven in artikel 19, in geval van schade/vermissing ten tijde van de onbevoegde onderverhuur/ beschikbaarstelling.
10.9 De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen,
vastketenen, enz., van het gehuurde.
10.10 De huurder is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van verhuurder en zijn de kosten voor rekening van de huurder. Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is de huurder, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door verhuurder aan het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan verhuurder verschuldigd. De huurder blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door verhuurder plaatsvindt!
10.11 Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van huurder. Huurder vrijwaart verhuurder en het bedienend personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld, van iedere aansprakelijkheid.

Artikel 11: Schade en verlies
11.1
Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de huurder voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan verhuurder te worden gemeld.
11.2 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de huurder verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan verhuurder te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is huurder verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan verhuurder te overleggen.
11.3 In afwijking van het in artikel 6.2 gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde zaak/zaken betreft, in dit geval de datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode.
Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt be indigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.
11.4 Indien de huurder verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan verhuurder te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering, waarvoor de in artikel 19. genoemde brand-/diefstalregeling geen dekking biedt.
11.5 Bij diefstal of (economische) total- loss van het gehuurde, verplicht de huurder zich de schade aan verhuurder te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de huurder zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door verhuurder geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).
11.6 Voor vermiste zaken, waarvoor door verhuurder reeds de dagwaarde aan de huurder is doorbelast en die later alsnog door de huurder wordt gevonden en geretourneerd, is de huurder de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze
wordt door verhuurder in mindering gebracht op de aan de huurder te retourneren vergoeding van de dagwaarde.
11.7 De door of namens verhuurder gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de huurder. De huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de huurder wordt uitgevoerd, door een door verhuurder aangewezen erkend expertise-bureau, indien dit door verhuurder wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door verhuurder.
11.8 De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.
Artikel 12: Vervoer
12.1
De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor de huurder die de zaken door verhuurder aangeleverd krijgt in containers, maar zelf voor het lossen en weer laden zorg draagt. De zaken dienen
zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading
12.2 Indien op verzoek van huurder bij het laden/lossen, aan of afkoppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de huurder.
12.3 Behoudens in schrift anders overeengekomen, dient de huurder, indien is overeengekomen dat de zaken door verhuurder bij de huurder afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, behulpzaam te zijn bij het laden/lossen van de zaken ter overeengekomen locatie. Indien de huurder niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden en/of lossen van de zaken, komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de huurder.

Artikel 13: Aansprakelijkheid verhuurder
13.1
De aansprakelijkheid van verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade aan zaken en personen van de huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van
verhuurder. Tevens is de aansprakelijkheid van verhuurder beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet-en/of winstderving, vertragings-schade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 De aansprakelijkheid van verhuurder kan nimmer het orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur (= huurtermijn van 4 weken) bij lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij en voorzover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
13.3 Hzal verhuurder vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak.
13.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

Artikel 14: Reclame
14.1
De huurder zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de huurder alle eventuele gebreken vermelden op
het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voorzover op voormelde documenten niet anders is vermeld.
14.2 Klachten van de huurder die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de huurder binnen 24 uur na levering, in schrift aan verhuurder gemeld te
worden.
14.3 Gedie ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de huurder binnen 48 uur na ontdekking hiervan aan verhuurder ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld.
14.4 In geval van schade, als bedoeld in artikel 13.1, dient de huurder dit binnen 48 uur na het ontstaan ervan aan verhuurder te melden op dezelfde wijze als in 14.2 vermeld. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan verhuurder de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een
(contra-/tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door verhuurder.
14.5 Ieder vorderingsrecht van de huurder jegens verhuurder, betrekking hebbend op schade als bedoeld in artikel 13.1, vervalt indien:
a. de schade en/of de gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2, 3 en 4 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan verhuurder ter kennis zijn gebracht;
b. de huurder geen/onvoldoende medewerking aan verhuurder verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de huurder de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden;
d. de huurder, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van verhuurder aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;
e. de zaak na ontdekking van de gebreken als bedoeld in lid 2 in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in lid 3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet;
f. aan verhuurder geen mogelijkheid tot (contra-/tegensprekelijke) expertise is geboden, zoals bedoeld in lid 4.

Artikel 15: Reserveren en annuleren
15.1
Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij verhuurder te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de huurder beschikbaar dienen
te zijn, in onderling overleg bepaald en in de overeenkomst vastgelegd. Indien de huurder de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de huurder desondanks gehouden de
volledige huurprijs te voldoen.
15.2 Onverminderd het voorgaande, kan de huurder de reservering vóór het tijdstip van de terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak schriftelijk annuleren. De huurder zal alsdan echter de navolgende vergoeding verschuldigd zij:
25 % van het netto orderbedrag, wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 14e en 5e dag vóór het tijdstip waarop de zaken aan de huurder ter beschikking zouden worden gesteld;
50 % van het netto orderbedrag bij annulering na de 5e dag vóór voornoemd tijdstip.

Artikel 16: Betaling
16.1
Tenzij in schrift anders overeengekomen, dient het orderbedrag, onmiddellijk na retournering van het gehuurde, contant te worden voldaan.
16.2 Tenzij in schrift anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld, dient, in geval van facturatie, het orderbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening. Na 14 dagen is 2% kredietbeperking van toepassing. Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan verhuurder vooruit betaald. De termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder schriftelijke toestemming van verhuurder is de huurder niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.
16.3 Alle betalingen dienen te geschieden ter bedrijf van verhuurder of op een door haar aan te wijzen rekening. In geval van betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering van de rekening van verhuurder als de dag van betaling.
16.4 Indien de huurder niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alsdan verbeurt de huurder, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 10 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,- alles inclusief omzetbelasting. Hetzelfde geldt indien incasso door
verhuurder mislukt ingevolge een ontoereikend saldo, dan wel enig ander van de zijde van de huurder of voor diens risico komend beletsel.
16.5 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien huurder meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur, enzovoort.
16.6 Tevens heeft verhuurder, indien de huurder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op:
a. opschorting van de uitvoering van die overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende
overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld;
b. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat verhuurder tot enige schadevergoeding is gehouden;
c. vergoeding van de door verhuurder geleden schade.
16.7 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van de huurder, zullen alle overeenkomsten met de huurder zijn ontbonden, tenzij verhuurder de huurder binnen een redelijke termijn
meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is verhuurder, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de verhuurder verder toekomende rechten.
16.8 In elk van de in lid 6 en 7 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van verhuurder op de huurder direct en in hun geheel opeisbaar, is de klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft verhuurder het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de huurder en deze te betreden, teneinde
de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door verhuurder geleden schade komen voor rekening van de huurder.

Artikel 17: Niet-toerekenbare tekortkoming
17.1
Indien verhuurder, wegens overmacht, enige verplichting jegens de huurder niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachttoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden.
17.2 Verhuurder is niet tot enige schadevergoeding jegens huurder gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.
17.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van verhuurder die van zodanige aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van verhuurder gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemie n, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transport mogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van verhuurder, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
18.1
De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van verhuurder, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de huurder blijft.
18.2 De huurder is, behoudens schriftelijke toestemming van verhuurder, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
18.3 De huurder zal verhuurder onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij verhuurder hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder aan verhuurder op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.
18.4 Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-)
rechten van verhuurder.
18.5 Indien er goede grond bestaat dat de huurder haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de huurder verplicht op het eerste verzoek van verhuurder terstond genoegzame en in de door verhuurder gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de huurder daaraan niet heeft voldaan, is verhuurder gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
18.6 Indien de huurder aan het verzoek, als bedoeld in lid 5, niet binnen 8 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, is artikel 16.8 van overeenkomstige toepassing.
18.7 Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de huurder per overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de
huurder verlenging van de overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.
18.8 Indien de huurder een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan verhuurder de overeenkomst eenzijdig be indigen, onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding.
18.9 De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de
overeenkomst heeft verhuurder echter het recht om door de huurder verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat de huurder aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19: Verzekering en afkoopregelingen
19.1
Conform artikel 11. is de huurder aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van het gehuurde, voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter
voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.
19.2 De huurder kan bovengenoemd risico grotendeels afkopen middels onderstaande regelingen. Niet voor alle zaken is het afsluiten van (één van) beide regelingen mogelijk. Voor de te huren zaken waarop (één van) deze regelingen wél mogelijk (is)
zijn, is het afsluiten van de afkoopregeling(en) in beginsel verplicht. In een eventuele (raam)overeenkomst kunnen afwijkende afspraken hieromtrent zijn gemaakt. Niettemin bepaalt de inhoud van de betreffende individuele overeenkomst mede of (één
van) beide regelingen van toepassing (is) zijn.
19.3 Voor de specifieke inhoud (en tarieven) verwijst verhuurder naar de voorwaarden voor deze regelingen, terug te vinden op de site www.imaatverhuur.nl. Deze voorwaarden zijn tevens bij verhuurder-vestiging verkrijgbaar. Op verzoek kan eventueel een exemplaar worden toegezonden.
A. Schadeafkoopregeling voor particulieren en bedrijven
19.4
Om zowel de particuliere huurder als de bedrijfsmatige huurder te behoeden voor onvoorziene kosten voor zijn rekening indien hij schade veroorzaakt aan het gehuurde, kan verhuurder de huurder verplichten eventuele schade aan het gehuurde vooraf af te kopen door middel van de zgn. schadeafkoopregeling (SA). De dekking
van de SA geldt alleen voor de huurder en met name zijn van de dekking uitgezonderd: schade ten gevolge van brand, diefstal, ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik en/ of nalatigheid, manco/breuk/beschadiging en artikelen van derdeverhuurders .
19.5 Voor de SA geldt een toeslag van 10% van de huurprijs, tenzij van dit percentage in schrift wordt afgeweken. Op de SA is een eigen risico van toepassing, afhankelijk van de waarde van het gehuurde.
B. Brand-/diefstalregeling voor bedrijven
19.6
Uitsluitend de bedrijfsmatige huurder kan gebruik maken van de brand-/diefstalregeling (BD). De BD dekt schade ten gevolge van brand of diefstal, met uitzondering van (onder meer) schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid, ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, ongeoorloofd doorverhuur of ter beschikking stelling aan
derden, schade aan artikelen van derdeverhuurders, of wanneer de huurder recht op schadevergoeding aan een verzekering kan ontlenen.
19.7 De basis van de toeslag voor opname van de BD is een percentage van het huurbedrag. Op de BD is een eigen risico van toepassing, afhankelijk van de waarde van het gehuurde.
C. Verzekering
19.8
Indien de huurder een eigen verzekering wenst af te sluiten voor het gehuurde, dan is verhuurder uitdrukkelijk gerechtigd om van de huurder te verlangen dat zij verhuurder als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen risico"s komen voor rekening van de huurder.
19.9 In geval er bij een CAR-verzekering van de huurder sprake is van een toelatingsregeling, dan verklaart de huurder bij voorbaat dat verhuurder als (mede-)verzekerde rechten aan de CAR-verzekering kan en mag ontlenen. Eventuele eigen risico"s komen voor rekening van de huurder.

Artikel 20: Slotbepalingen; toepasselijk recht en forumkeuze
20.1
De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene verhuurvoorwaarden of van overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. verhuurder en huurder zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
20.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met verhuurder gesloten overeenkomst, zullen naar keuze van verhuurder worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oud-Beijerland (in geval van kantonzaken de kanton-rechter te Dordrecht), onder exclusieve toepassing van het Nederlandse recht.
20.3 Verhuurder behoudt zich het recht voor de huurder in het arrondissement te dagvaarden alwaar zij haar statutaire zetel of kantoor houdt.
20.4 In afwijking van het vorenstaande zullen geschillen met huurder worden berecht door de rechter die volgens het commune recht bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
20.5 Bij onenigheid over de uitleg van de algemene verhuurvoorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.


SOS kinderdorpen, help ook kinderen voor een goede toekomst

Imaatverhuur steunt SOS kinderdorpen.nl. Helpt U ook mee? Klik de afbeelding om SOS kinderdorpen te bezoeken.

imaat ook voor

TIMMERWERK

sinds 1997

Feestje! Huur PRO suikerspin machine